• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
26 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-1
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท

[4 ธันวาคม 2555 13:16 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 5820)

ไหว้พระ 4 สังเวนียสถาณ
ตารอยพระบาทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรงบินการบินไทย พักโรงแรมอย่างดีทุกคืน มีอาหารไทยทาน
นำคณะโดยวิทยากรผู้ชำนาญการ

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ดั่งพุทธวาจาพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับ
พระอานนท์ว่า “ดูก่อนพระอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส
ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักไปถึงสุคติโลกสวรรค์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ นำสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อบูชา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดการเดินทาง


พุทธคยา     สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
สารนาถ      “ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวคีย์
พาราณสี      ล่องแม่น้ำคงคา “แม่น้ำแห่งการชำระบาป”
กุสินารา       “สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน
สาวัตถี         เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่นานที่สุด
 
 
 วันที่ 1             กรุงเทพ – พุทธคยา

------                 พบเจ้าหน้าที่ๆเคาร์เตอร์ J อาคารผู้โดยสารขาออก เพื่อเช็คสัมภาระ
------                 นำท่านขึ้นเครื่องการบินไทยมุ่งสู่เมือง คายา 
------                 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคายา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
จากนั้น              นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Hotel Lotus Nikko หรือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตนาคาร
14.00 น.           นำท่านกราบนมัสการพุทธสถานที่สำคัญบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา
                          อัน
สถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ อนิมิสเจดีย์ 
                          รัตนจงกรมสระมุจลินทร์พร้อมฟังการบรรยายอธิบายถึงความสำคัญของสถานที่ต่างๆ

จากนั้น              ชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ลอยถาด บ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าว    มธุปายาส และชมวัดนานาชาติ
19.00 น.           รับประทานอาหารค่ำที่ โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า  หรือเที่ยบเท่า  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

พุทธคยา        วันที่ 2  ราชคฤห์ – นาลันทา - พัทนะ 
06.00 น.
           บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ Rajgir เพื่อขึ้นชมเขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์ 
                         กุฎิพระอานนท์  ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และที่พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์
                         ชมทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์จากพื้นสูง
( การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ
                         ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้
                         ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว
                         ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อแขกให้เตรียม
                         คานหามไปรอที่เชิงเขา ) ชม วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์  เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจ
                         ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่พระเทวทัตประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้
                         สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิต
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองราชคฤห์ อาหารจีน
จากนั้น              นำคณะชม ตะโปธารน้ำร้อน, โอลนาลันทา ซากมหาวิทยาลัย พุทธศาสนาที่รุ่งเรืองโด่งดังที่สุดในโลก
                          มีนักศึกษาที่เป็น  พระภิกษุจำนวนหมื่น ซึ่งได้ถูกทำลายโดยชาวมุสลิม และได้ฆ่า 
                          คณาจารย์และพระนักศึกษาจนหมดสิ้ นแถมยังเผาอาคารทั้งหมด เหลือไว้แต่ซาปรักหักพังปรากฏ
                          เป็นรูปฐานและผนังของ อาคารยาวเหยียด ในบริเวณอันกว้างขวาง และยังเป็นบ้านเกิดของ
                          พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตร ปรากฏอยู่  ชม
                          วัดเวฬุวัน ทำสมาธิภาวนาที่วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
                          พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้า
                          และเหล่าพระสงฆ์สาวก เป็นที่ชุมนุมพระสาวกอรหันต์ 1,250 รูป ในวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆะ ที่เรียก
                          การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา ในปัจจุบันยังปรากฏเป็นอุทยานประวัติศาสตร์
                          แห่งหนึ่งของอินเดีย

15.00 น.            เดินทางสู่เมืองพัทนะ 
18.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ และพักค้างคืน ณ โรงแรม Chanakaya หรือเทียบเท่า 

 วันที่ 3         พัทนา – กุสินารา
07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น                เดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ระยะทาง 254 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชม.) เมืองกุสินารา เป็นชื่อ
                            เก่าสมัยพุทธกาล ปัจจุบันเรียกว่า
“กาเซีย” เป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธองค์หลาย  
                            กรณี เสด็จปรินิพพาน ได้ปัจฉิมสาวก ประทานปัจฉิมโอวาท และอื่นๆ ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ แจกพระ                                          
                            บรมสารีริกธาตุ ก็ทำที่เมืองกุสินารานี้ทั้งสิ้น
12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองกุสินารา
จากนั้น                ถึง กุสินารา นมัสการที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เดิมเป็นอุทยานของมัลละกษัตริย์ มีสถูปและวิหารปรินิพพาน
                            ประดิษฐานอยู่เป็นที่หมาย ต้นสาละซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพาน ก็มีปลูกเป็นสัญลักษณ์หลายต้น ท่านจะได้เห็น
                            ต้นสาละที่แท้จริง ในที่นี้ ส่วนที่สมัยก่อนนักปราชญ์ของเราแปลต้นสาละว่า “ต้นรัง” นั้น
  เห็นจะไม่ใช่ เพียงแต่
                            ใกล้เคียง อาจเป็นตระกูลเดียวกัน แต่ไม่ใช่ต้นรังตามที่เชื่อกัน ยิ่งเป็นต้นสาละอีกชนิดหนึ่งที่ได้พันธุ์มา
                            จากศรีลังกา ปลูกอยู่ทั่วไปชาวพุทธส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นต้นไม้เกี่ยวกับพุทธประวัตินั้น ยิ่งไม่ใช่แน่นอน
                            นำท่านนมัสการองค์ปรินิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่มีฉัตร 3 ชั้น ตอนบนสุดได้พังลงมา
                            เมื่อปลายปี 2506 ปัจจุบันเห็นเพียงครึ่งท่อน ถัดมาเป็นปรินิพพานวิหารพระพุทธรูปปางไสยาสน์เสด็จดับ
                            ขันธ์ปรินิพพานขนาดใหญ่ ทำสมาธิภาวนา จากนั้นนมัสการ มกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง
                            พระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่
 จากนั้น               เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่ 4         กุสินารา – ลุมพินี
**  (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล)**

05.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 น.             เดินทางสู่ เนปาล ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
11.00 น.              ถึงลุมพินีรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคารจีน
จากนั้น                 นำท่านนมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์  ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลาง
                            ระหว่าง  กรุง กบิลพัสตุ์ และกรุงเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ซึ่งประทับอยู่
                             กรุงกบิลพัสตุ์ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทาง
                             เกิดประชวรจะมีพระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ ประสูติพระโอรส คือ
                             สิทธัตถกุมาร ณ สถานที่นี้
  ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ ก่อนหน้านี้มีต้นโพธิ์และ
                             วิหารมายาเทวี นำสวดมนต์ สมาธิภาวนา ชมหินสลักภาพประสูติ ชม เสาอโศก และสระโบกขรณี

   

วันที่ 5        ลุมพินี -  สาวัตถี
19.00 น.
               รับประทานอาหารค่ำ และพักค้างคืน ณ โรงแรม New Crystal หรือเทียบเท่า 
05.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
06.00 น.               ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักสู่เมืองสาวัตถี
12.00 น.               ถึงเมืองสาวัตถี รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร
จากนั้น                   ชม วัดเชตวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษา นานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลาง
                              เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว นมัสการ
                              ธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลี
                              พระอานนท์  พระราหุล พระองคุลีมาล พระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษา
                              ในครั้งพุทธกาล นมัสการต้นโพธิ์ ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ชมคฤหาสน์ของท่าน
                              อนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านบิดาของท่านองคุลีมาล ชม สถานที่ธรณีสูบ พระเทวทัตและ
                              นางจิญจมาณวิกา ชมสถานที่พระพุทธองค์ แสดงยมกปาฏิหาริย์

จากนั้น  เดินทางสู่โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า
19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อน

วันที่ 6         สาวัตถี -  พาราณาสี
05.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
06.00 น.               ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
16.00 น                ถึงเมืองพาราณาสี นำท่านเดินทางสู่สารนาถเพื่อนมัสการ เจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์
                              พบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก หลังจากปัญจวัคคีย์ทั้งหมดผละหนีจากพระพุทธองค์ หนีมาอยู่ที่นี่
                              เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงนึกถึงเพื่อโปรดให้รู้ธรรมตามจึงเสด็จมาพบ และเกิดพระรัตนตรัย
                              ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ปัจจุบันเป็นเนินดิน สูงประมาณ
20 เมตร  นมัสการ  พระคันธกุฏิเป็นกุฏิ
                              หลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรก หลังจากที่ตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณ แล้วชม
                              สังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า
1,000 หลัง ณ สารนาถ
จากนั้น                    นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ สารานาถ ทีนี่ท่านจะได้เห็นพระพุทธรูปที่ชนะรางวัลการประกวด
                               ขององการ
UNESCO มาแล้วและเป็นองค์พระพุทธรูปซึ่งงดงามจนเป็นที่กล่าวขานกันว่า
                               หากส่งเข้าประกวดอีกร้อยครั้งก็จะต้องชนะ ทั้งร้อยครั้ง

จากนั้น                   เดินทางสู่โรงแรมที่พัก Hotel  Ramada Plaza หรือเทียบเท่า  
 19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อน
 

 วันที่ 7     พาราณาสี-กรุงเทพฯ
05.00 น.                ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชมการอาบน้ำล้างบาป
                               บูชาพระอาทิตย์และการเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่กว่า 3,000 ปี ไฟไม่เคยดับ

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น                   อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินไปห้างหรือตลาดใกล้ๆโรงแรมได้
11.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น                    เดินทางต่อสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คสัมภาระ
 ----------               ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  
 ----------               ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมอิ่มบุญ………….

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
ราคา : 15,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท

Engine by MAKEWEBEASY