• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
26 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-2
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
[19 ธันวาคม 2555 10:08 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2277)

  ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย สัมผัสกับดินแดนที่สวยที่สุด เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์ ” 
• สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ
• ได้ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาหิมะรายรอบ
• ล่องทะเลสาบดาล ที่สวยใสในกลางเทือกเขาหิมาลัย (กระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้า) 
• ชมสิ่งมหัศจรรย์ที่งดงามที่สุด 1 ใน 7 ของโลก “ ทัชมาฮาล “ อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

       อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม

ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก

เดลลี – อัครา – ชัยปุระ     5 วัน / 4 คืน

ชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียเส้นทางสามเหลี่ยมอารยธรรมพาดผ่านเมืองที่ในอดีตเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมนิวเดลีเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นครอัคราอดีตเมือง หลวงของกษัตริ์โมกุลและเป็นที่ตั้งของ ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมืองชัยปุระนครสีชมพูที่มีอารย ธรรมของชาวฮินดูที่งดงามพระราชวังแอมเมอฟอร์ดอันยิ่งใหญ่ และช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

กำหนดการ เดินทาง

 

วันแรก กรุงเทพฯ – เดลลี  - อัครา 

 

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเท เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

 

07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเดลลี โดยเที่ยวบินที่ TG 323

 

10.40 น. เดินทางถึง เดลลี ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 

 

12.00 น.            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

 

จากนั้น            นำชม พิพิธภัณฑ์แห่งท่านมหาตมะ คานธี มหาบุรุษของประเทศอินเดีย ผู้ที่ใช้การต่อสู้แบบสัตยานุเคราะห์ (แบบไม่ใช้กำลังต่อสู้) นักปฏิรูปสังคมการเมืองการปกครอง   

 

จากนั้น              จากนั้น         ผ่านชม ประตูชัยอินเดีย หรือ “India Gate” อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวัน (Rashtrapati Bhawan) ซึ่งปัจจุบัน  ใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี 

 

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่นครอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง อัครา – ชัยปุระ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านชม ทัชมาฮาล หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมงานฝีมือการ  แกะสลักหินอ่อน ซึ่งถือ

เป็นงานแบบอย่างที่ทำมาแต่ครั้งโบราณกาลเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าชาร์จาฮันประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความรักอันบริสุทธิ์ และมั่นคงตราบฟ้าดิน ที่พระองค์มีต่อพระนางมุมตัส โดยบอกเล่าผ่านทางหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ที่ได้เลือกสรรมาอย่างดี จากนั้น นำท่านชม “พระราชวังอัคราฟอร์ด” ซึ่งสวยงามวิจิตรพิสดาร ประดับด้วยเพชรนิลจินดา เชิญท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าอยู่อย่างมหาราชานั้นเป็นอย่างไร พระราชวังอัคราฟอร์ด เป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย พระเจ้าชาร์จาฮันกษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงค์โมกุล เป็นผู้สร้างต่อจนเสร็จ ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ โดยเฉพาะท่านจะได้ชมห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้ และภายในห้องนี้ ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮันถูกพระเจ้าออรังเซฟ ลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์ต่อมา    

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

 

บ่าย เดินทางสู่เมืองชัยปุระ  หรือ นครสีชมพู ระหว่างทางผ่านชม พระราชวังฟาติห์ปูร์ศิครี 

 (Fathepur Sikri) ซึ่งพระเจ้าอักบาร์โปรดให้สร้างขึ้น ถึงแม้ว่ากำแพงเมืองจะได้ถูกทำลายไปแต่ว่า พระราชวังอันงดงามก็ยังคงตั้งเด่นอยู่ ชมหินทรายแดงและหินอ่อนอันงดงามที่มีอายุกว่า 400 ปี  

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ RAMADA HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม ชัยปุระ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

 

จากนั้น           นำท่านชมตัวเมืองนครสีชมพู ชมพิพิธภัณฑ์ซิตี้พาเลซ ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของมหาราชาในอดีตไว้อย่างมากมาย ชมศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมของรัฐราชสถาน 

 

จากนั้น           พาท่านผ่านชม ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม)  ที่ซึ้งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่ชายาและนางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา”  ซึ่งแปลว่าสายลม จึงทำให้คนไทยเรียกว่า “พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind”

                         ( ตรงข้ามพระราชวังสายลมจะเป็นตลาดขายของที่ระลึก ซึ่งหากช่วงเย็นมีเวลาสามารถมาเลือกซื้อและประลองฝีมือต่อราคากับแขกดูได้ )

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน 

 

บ่าย นำท่านเข้าชม “ป้อมอัมเบอร์ฟอร์ด”  พระราชวังอัมเบอร์พาเลซ อันสวยงาม ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ห้อมล้อมด้วยทิวเขารอบด้าน มีกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาไวใจซิงค์ ในปีค.ศ. 1735 ชมวิวทัศน์ และเมืองสีชมพูเบื้องล่าง  

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  จากนำท่านเข้าพักที่ RAMADA  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ ชัยปุระ - เดลลี  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ กรุงนิว เดลี

 

เที่ยง ถึงนิวเดลี รับประทานอาหารกลางวัน  

จากนั้น              นำท่านชมวัด อาชาธรรม ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาองค์สวมมีนารายัน ด้วยทุนสร้างกว่า 5,000 ล้าน รูปี

 

18.00 น รับประทานอาหารค่ำ  และเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

20.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบิน ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

22.00 น. เดินทางออกจากกรุงเดลลี โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TG 316

 

วันที่ห้า เดลลี - กรุงเทพฯ 

 

03.30 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …………….

 

****************************

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
ราคา : 15,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY