• Home
 • About Us
 • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
 • HITS PROGRAM TOUR
 • OVERSEA EDUCATION
 • GALLERY
 • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
18 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-3
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
[17 มิถุนายน 2556 11:33 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 5966)

จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ดั่งพุทธวาจาพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า
“ดูก่อนพระอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้ง
หมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักไปถึงสุคติโลกสวรรค์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการใน
ดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ นำสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอดการเดินทาง

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

ลุมพินีวัน    “สวนลุมพินีวัน” สถาณที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ
พุทธคยา     “ต้นพระศีมหาโพธิ์ สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
สารนาถ      “ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวคีย์
กุสินารา       สาลวโนทยาน” สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน 

กำหนดการเดินทางแสวงบุญ พ.ศ. 2556

 

12 – 19 ต.ค. / 22 – 29 ต.ค.

 

09 – 16 พ.ย. / 23 – 30 พ.ย.

05 – 12 ธ.ค. / 07 – 14 ธ.ค. / 29 ธ.ค. – 05 ม.ค.

กำหนดการเดินทางแสวงบุญ พ.ศ. 2557

11 – 18 ม.ค. / 18 – 25 ม.ค.

09 – 16 ก.พ. / 22 ก.พ. – 01 มี.ค.

08 – 15 มี.ค. / 15 – 22 มี.ค.

 

 

ทัวร์วันที่ 1) —  กรุงเทพฯ – กัลกัตตา - ปัฎนา

13.00 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นัดหมายเคาน์เตอร์สายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอย
                     ต้อนรับให้การบริการ และอำนวยความสะดวกต่างๆ (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้าง
                     ละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ
15.05 น.      ออกเดินทางสู่…เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 71 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
                     2.45 ชั่วโมง)
16.15 น.      (เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง) เดินทางถึง สนามบินเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
                     และศุลกากร นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเดินจากระหว่างประเทศประมาณ 2 นาทีค่ะ
19.25 น.      จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองปัฎนา โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 7078
20.30 น.      ถึง สนามบินเมืองปัฎนา ในอดีตมีชื่อเรียก เช่น ปัฏนา ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็น
                     สถานที่ทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สาม ณ อโศการาม และที่นี้ยังเป็นสถานที่ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วอินเดียในสมัย
                     พระเจ้าอโศกมหาราช
เย็น               รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)
พักที่ โรงแรม CHANAKYA HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัว์วันที่ 2) —  ปัตนะ – เมืองไวสาลี  ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน ชมปาวาลเจดีย์- กุสินารา  

06.00         บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)
07.00         นำท่านเดินทางสู่เมืองไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีป
                      ในสมัยพุทธกาลเคยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมที่ไวสาลีครั้งแรกในพรรษาที่ 5 ชมกูฏาคาร
                      ศาลาวัดป่ามหาวัน
อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัย
                      และพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่ในลักษณะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบัน
                      เหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม  ชมปาวาลเจดีย์ สถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้
                      พระองค์เสด็จปรินิพพานสถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร พุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็น
                      ธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้ง
                      ขัดสน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า”

11.00         บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 3)
12.00        ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง 5 - 6 ชั่วโมง) นครแห่งมหาปรินิพพาน เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละ 1 ในอาณาจักร
                      แห่งมหาชนบท 16 แคว้นของอินเดียส่วนเหนือ เป็นสถานที่ปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ
                      ฐานแห่งแสงสว่างทางศรัทธาและปัญญาที่มั่นคง
เย็น               นำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
จากนั้น         บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)
พักที่            โรงแรมที่เมืองกุสินารา HOTEL IMPERIAL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) กุสินารา มหาปรินิพพานสถูป พุทธวิหารปรินิพพาน มกุฏพันธเจดีย์ – ลุมพินี

05.00 น.       บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)
06.00 น.       นำท่านกราบสักการะสังเวชนียสถาน มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ภายใต้ต้นสาละคู่ เป็นพุทธสถานที่
                    พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็นที่ตรัสเทศนา ปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคำสอนคือความไม่ประมาท
                    ชมพระสถูปปรินิพพาน นำท่านชม พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธปางปรินิพพานเป็นสัญลักษณ์
                    ของพระพุทธองค์ที่กำลังเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยมีนางมัลลิกา พระอนุรุทธ พระอานนท์อยู่ในภาวะโศรกเศร้า ชมสถูปพระอานนท์ที่
                    สร้างขึ้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าพระอานนท์ยืนร้องไห้ ชม พราหมณ์เจดีย์ ซึ่งเป็น สถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ และกราบสักการะ
                    มกุฏพันธเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
08.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ ลุมพินี ประเทศเนปาล
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม (มื้อที่ 6)
จากนั้น         นำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ประเทศเนปาล นครลุมพินี
เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ที่วัดไทย ลุมพินี (มื้อที่ 7)
                    พักที่เมืองลุมพินี ณ วัดไทยลุมพินี

ทัวร์วันที่ 4) ลุมพินี มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี วัดไทยลุมพินี – พาราณสี

เช้า               บริการอาหารเช้าที่ วัดไทยลุมพินี (มื้อที่ 8)
                     นำท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่สวนลุมพินี ชมมายาเทวีวิหาร ภายใน
                     มีรูปพระนางสิริมหามายาเทวีแกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายืนประทับ เหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนมและข้างหน้าเป็น
                     รูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี  ชมเสาศิลาจารึกที่พระเจ้อโศก
                     มหาราช
ปักไว้ตรงที่ประสูติของ พระสิทธัตถราชกุมาร โดยมีอักษรพรหมีจารึกไว้ ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานที่ผู้เลื่อมใส
                     ศรัทธา ได้สร้างไว้เป็นพุทธบูชา ตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณกาล นำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินี ซึ่งจัดสร้างขึ้นด้วยแรง
                     ศรัทธาของ พุทธบริษัทแห่งประเทศไทย
เที่ยง            บริการอาหารกลางวันที่วัดไทยลุมพินี (มื้อที่ 9)
บ่าย              หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (ใช้เวลาเดินทาง 10-11 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป
                     มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี
                     จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิต แห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก
ค่ำ                 บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อ 10)
                      พักโรงแรมเมืองพาราณสี HOTEL IDEAL TOWER หรือเทียบเท่า 

ทัวร์วันที 5 พาราณสี ล่องแม่น้ำคงคา  สารนาท ป่าอิลิปตนมฤคทายวัน – พุทธคยา

04.00 น.       ปลุกตื่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าน้ำเพื่อชมบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่ท่านสาธุและนักบวชต่างมุ่งหน้ามา
                     เพื่อแสวงบุญ นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจาก มวยผมขององค์พระศิวะ
                     (แม่น้ำนี้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ให้ทุกท่านได้ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชมพิธีบูชา
                     พระอาทิตย์
พิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาของศาสนาฮินดู)
เช้า               บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อ 11)
                     หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาท  นำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยสารนาถ ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่
                     ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน ชม
                     มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12 ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับ
                     ยสกุลบุตร นำท่านสวดมนต์นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรด
                     เบญจวัคคีย์ทั้งห้า ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ จัดแสดงและรักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในบริเวณสารนาถเช่นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์
                     เทวรูป เครื่องใช้สอยในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิมากรรมที่เป็นเลิศคือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามยิ่งนัก สิงห์อันเป็น
                     ตราราชการแผ่นดินของอินเดีย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก
เที่ยง            บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อ 12)
บ่าย              เดินทางสู่ตำบลพุทธคยา  เมืองคยา (เดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง) พุทธสถานสำคัญใน
อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
                     พุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนีย
                     สถาน
ที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก 
เย็น               บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อ 13)
พักที่เมืองพุทธคยา HOTEL THAI INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 6 —  พุทธคยา บ้านนางสุชาดา พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดภูฎาน วัดญี่ปุ่น วัดไทยราชคฤห์ - นาลันทา

เช้า               บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)
                     หลังอาหารนำท่านชมบ้านนางสุชาดาหรือสุชาฏากุฏี  ธิดากฎุมพีแห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาส อันประณีต
                     แด่มหาบุรุษก่อนการตรัสรู้ ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่ง แม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ สถานที่ๆ พระมหาบุรุษได้อธิษฐานลอย
                     ถาดทองริมฝั่งแม่น้ำ นำท่านชมวัดภูฎานตัวแทนของชาวภูฏานที่แสดงวัฒนธรรม ประเพณีสู่สายตาชาวโลก ชมหลวงพ่อองค์โตไดบุสซึ
                     และพระอรหันต์ที่วัดญี่ปุ่น
เที่ยง            บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 15)
บ่าย               กราบสักการะพระพุทธเมตตา ในวิหารมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยที่สร้างด้วย หินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ
                      อายุกว่า 1400 ปี ชมมหาเจดีย์พุทธคยาที่บูรณะในสมัยพระเจ้าอโศกบริเวณนี้ เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกหรือเป็นสะดือของโลก
                      สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชมสัตตมหาสถาน 7 แห่งคือ โพธิบัลลังก์  อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์  ต้นอชปาล
                      นิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชาตยนะ
นำท่านประทักษิณสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3 รอบ สวดมนต์ นั่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชา
จากนั้น          ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองนาลันทา
ค่ำ                 บริการอาหาร ณ วัดไทยนาลันทา (มื้อที่ 16)
พักที่ วัดไทยนาลันทา

ทัวร์วันที่ 7) ราชคฤห์ เขาคิชกูฎ วัดเวฬุวัน – นาลันทา – เมืองปัตนะ – กัลกัตต้ากรุงเทพฯ

เช้า                บริการอาหารเช้าที่ วัดไทยนาลันทา (มื้อที่ 17)
                      นำท่านเดินสู่ราชคฤห์ เพื่อขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชม มูลคันธกุฏี สถานที่สำคัญสุดที่ชาวพุทธ
                      เมื่อขึ้นเขาคิชกูฏต้องกำหนดไว้คือการไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ณ มูลคันธกุฏี สถานที่ที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ชม
                      ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ กุฏีของพระอานนท์ นำท่านชม
                      วัดชีวกัมพวันหรือวัดสวนมะม่วงโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งแรกของโลก และชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
                      วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเป็นสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ถวายเป็นอารามแด่
                      พระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะ และ
                      พระอัญญาโกญฑัญญะ พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่นานในพรรษาที่ 2 – 4
เที่ยง             บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 18)
บ่าย               หลังอาหารเดินทางสู่ นำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมเป็นสวนมะม่วง ของทุสสปาวริกเศรษฐี
                      ได้อุทิศถวายแก่พระพุทธเจ้าในยุคหลังที่กษัตริย์อินเดียราชวงศ์คุปตะทรงเข้ารับอุปถัมภ์ ชมสถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร นำท่าน
                      สักการะหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทา ชมตโปทารามนที สถานที่อาบน้ำของชาวฮินดูที่แบ่งชนชั้น กษัตริย์ พราหมร์
                      แพศท์ ศูทย์จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปัตนะ
เย็น               บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 19)
21.00 น.       ออกเดินทางกลับสู่ เมืองกัลกัตต้า โดย สายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 7100
22.00 น.       ถึง สนามบินเมืองกัลกัตต้า เดินทางสู่สนามบินระหว่างประเทศเมืองกัลกัตตา

ทัวร์วันที 8) กรุงเทพฯ

01.30 น.       ออกเดินทางกลับสู่…กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 066
05.40 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ สุขใจ อิ่มบุญ เพิ่มบารมีธรรมไปแล้ว อยากไปอีกไม่รู้เบื่อ…..
 
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านๆ ละ   48,900  บาท
พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มอีกท่านละ 8,500 บาท
 
หมายเหตุ อัตราค่าบริการนี้จะต้องมีผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่) ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
กำหนดการเดินทาง ราคา และเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ซึ่งสายการบินจะแจ้งให้ทราบเป็นทางการ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ กรุงเทพฯ-กัลกัตต้า-ปัฏนา-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ

 • ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, อินเดีย และค่าธรรมเนียมน้ำมัน (FUEL SURCHARGE)

 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มสำหรับทุกท่าน วันละ 1 ขวด

 • ค่ายานพาหนะรถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตลอดการเดินทาง

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย

 • มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น

 • ค่าประกันการเดินทาง ตามเงื่อนไขประกันในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 20 กิโลกรัม

 
เอกสารในการทำวีซ่า ประเทศอินเดีย
1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ ที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 
เงื่อนไขการจอง

 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 - 60 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล

 
หมายเหตุ

 1. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

 2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

 3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

 7. บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

 8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

 9. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

 10. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้

 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 
เงื่อนไขการยกเลิก

 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว**

**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน)**

 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

 

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
ราคา : 15,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

ความคิดเห็นที่ 1

adidas nmd


cheap nfl jerseys


toms outlet


coach outlet


coach factory outlet


tory burch outlet store


longchamp handbags


christian louboutin


nike outlet online


james harden shoes


ugg boots


louis vuitton


coach outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


toms shoes


ugg outlet


coach outlet


pandora charms


ralph lauren outlet online


ugg boots outlet


louis vuitton outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ugg outlet


valentino shoes outlet


kate spade outlet store


michael kors canada


coach canada


cheap jerseys


mbt shoes


ugg sandals


louboutin shoes


air max 2017


ralph lauren sale clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


christian louboutin outlet


ultra boost


birkenstock sandals


hermes handbags


canada goose outlet


michael kors outlet


toms shoes


michael kors outlet store


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


mbt shoes


cheap mlb jerseys


burberry outlet


polo ralph lauren


doudoune moncler


adidas yeezy


pandora charms


louis vuitton outlet


coach outlet


ugg sale


burberry outlet canada


toms shoes outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


timberland outlet


ugg boots for women


toms outlet


uggs


cheap oakley sunglasses


moncler


polo ralph lauren outlet


adidas outlet


cheap uggs


canada goose sale


michael kors factory outlet


adidas yeezy


cheap ray ban sunglasses


north face outlet


ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


rayban


cheap uggs


pandora charms uk


ugg ustralia


burberry outlet


ugg outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


polo ralph lauren outlet online


nike huarache


ralph lauren outlet online


nmd adidas


ugg sale


ugg outlet


coach factory outlet


mulberry outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


nmd adidas


ugg boots


polo ralph lauren


adidas superstar


ralph lauren outlet


oakley sunglasses


birkenstock outlet


coach outlet store


ralph lauren outlet


nike outlet store


cheap uggs


canada goose outlet


north face jackets


michael kors outlet


ugg boots


adidas nmd


yeezy boost 350


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


ralph lauren outlet


nike cortez


cheap ray ban sunglasses


adidas yeezy boost


longchamp uk


oakley sunglasses


coach factory outlet


louis vuitton outlet store


longchamp handbags


coach factory outlet


canada goose outlet


fitflops


beats by dr dre


moncler outlet


pandora uk


cheap ugg boots


ray ban sunglasses


coach outlet store


nike air max


adidas yeezy boost


gucci outlet


michael kors outlet


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren sale clearance


pandora outlet


michael kors handbags


harden vol 1


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


ugg boots


rayban


yeezy boost


yeezy boost 350


ralph lauren uk


coach factory outlet


moncler outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


canada goose jackets


ugg boots canada


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store


cheap jerseys from china


kate spade outlet


cheap ray bans


burberry sale


michael kors handbags


ray ban sunglasses


hermes outlet


ugg shoes


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet store online


air max 2018


louis vuitton outlet store


nike air max


michael kors uk


kate spade


ugg outlet online


mulberry uk


michael kors outlet


fitflops sale


ugg boots


polo ralph lauren


canada goose uk


cheap jordans


canada goose


canada goose


tory burch outlet


ugg slippers


nike outlet


michael kors outlet clearance


air jordans


coach outlet


canada goose outlet


moncler outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


coach outlet


yeezy boost


adidas shoes


nike outlet


uggs


ugg shoes


christian louboutin


ugg boots


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry handbags


louis vuitton outlet


kate spade handbags


polo ralph lauren outlet


kate spade bags


cheap jordans


pandora charms


kate spade


red bottoms


coach outlet


louis vuitton factory outlet


fred perry polo


oakley sunglasses


cheap jordans


coach outlet store


birkenstocks


ugg outlet


coach factory outlet


canada goose coats


jordans


moncler jackets outlet


canada goose coats


christian louboutin


ugg australia


coach outlet


pandora charms


ugg ustralia


uggs on sale


pandora jewelry


coach outlet


ugg slippers


coach outlet


moncler outlet


michael kors outlet


burberry sale


michael kors handbags


nike store


adidas superstar


yeezy boost


ugg boots


moncler coats


pandora jewelry


kate spade handbag


cat boots


ugg outlet


louboutin shoes


ralph lauren outlet online


adidas nmd


adidas shoes


ugg outlet


ugg outlet store


fred perry


coach factory outlet


salvatore ferragamo


ugg outlet


pandora


coach factory outlet


longchamp bags


uggs canada


ugg outlet


cheap jordans free shipping


coach outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


air jordans


adidas nmd


ugg boots


red bottoms shoes


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


kate spade outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


jordan shoes


ugg sandals


nike shoes


hermes bags


cheap jordans


ugg outlet store


cheap mlb jerseys


supreme uk


pandora outlet


michael kors outlet


ugg boots


michael kors outlet online


ralph lauren sale clearance


coach factory outlet


pandora charms


hermes birkin


uggs clearance


hermes handbags


longchamp uk


pandora charms sale


jordan retro 11


nike shoes


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


hermes handbags


pandora outlet


ralph lauren outlet online


canada goose clothing


cheap mlb jerseys


canada goose jackets


north face outlet online


coach outlet


canada goose sale


uggs on sale


cheap nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren outlet online


pandora jewelry


coach outlet


pandora charms


longchamp outlet


ray ban sunglasses discount


ugg outlet


air jordan shoes


coach canada


adidas outlet


coach outlet store online clearances


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


ugg outlet store


coach outlet online


coach handbags


tory burch outlet


coach factory outlet


ugg boots


michael kors outlet


ralph lauren uk


canada goose jackets


michael kors outlet store


nmd shoes


birkenstock shoes


mlb jerseys wholesale


superdry


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


pandora uk


mulberry handbags


cheap ugg boots


coach factory outlet


mulberry bags


pandora jewelry


canada goose


timberland boots


red bottom shoes


moncler jackets


oakley sunglasses


coach outlet


polo ralph lauren outlet online


yeezy 350 boost


louis vuitton outlet online


birkenstocks


supreme


ugg boots on sale


ralph lauren outlet


coach factorty outlet


coach bags


coach factory outlet


polo outlet


pandora jewelry


nike shoes


cheap nfl jerseys


toms shoes outlet


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap jordans


coach outlet


adidas yeezy


mlb jerseys cheap


ugg outlet


ralph lauren uk


valentino shoes


adidas shoes


michael kors canada


beats by dre


superdry uk


discount ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


ugg boots


canada goose jackets


cheap uggs


ralph lauren uk


michael kors handbags


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet online


polo ralph lauren


coach outlet store


hermens bags


canada goose sale


ugg boots on sale


nike shoes for men


pandora jewelry


coach outlet


jordan retro


michael kors outlet


michael kors outlet


louboutin shoes


adidas outlet


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


pandora charms sale clearance


pandora charms sale


ray ban sunglasses discount


moncler outlet


cheap uggs


moncler jackets


canada goose sale


2017.9.15yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 15 กันยายน 2560 08:55 น.
IP : 27.153.202.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

adidas nmd


cheap nfl jerseys


toms outlet


coach outlet


coach factory outlet


tory burch outlet store


longchamp handbags


christian louboutin


nike outlet online


james harden shoes


ugg boots


louis vuitton


coach outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


toms shoes


ugg outlet


coach outlet


pandora charms


ralph lauren outlet online


ugg boots outlet


louis vuitton outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ugg outlet


valentino shoes outlet


kate spade outlet store


michael kors canada


coach canada


cheap jerseys


mbt shoes


ugg sandals


louboutin shoes


air max 2017


ralph lauren sale clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


christian louboutin outlet


ultra boost


birkenstock sandals


hermes handbags


canada goose outlet


michael kors outlet


toms shoes


michael kors outlet store


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


mbt shoes


cheap mlb jerseys


burberry outlet


polo ralph lauren


doudoune moncler


adidas yeezy


pandora charms


louis vuitton outlet


coach outlet


ugg sale


burberry outlet canada


toms shoes outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


timberland outlet


ugg boots for women


toms outlet


uggs


cheap oakley sunglasses


moncler


polo ralph lauren outlet


adidas outlet


cheap uggs


canada goose sale


michael kors factory outlet


adidas yeezy


cheap ray ban sunglasses


north face outlet


ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


rayban


cheap uggs


pandora charms uk


ugg ustralia


burberry outlet


ugg outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


polo ralph lauren outlet online


nike huarache


ralph lauren outlet online


nmd adidas


ugg sale


ugg outlet


coach factory outlet


mulberry outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


nmd adidas


ugg boots


polo ralph lauren


adidas superstar


ralph lauren outlet


oakley sunglasses


birkenstock outlet


coach outlet store


ralph lauren outlet


nike outlet store


cheap uggs


canada goose outlet


north face jackets


michael kors outlet


ugg boots


adidas nmd


yeezy boost 350


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


ralph lauren outlet


nike cortez


cheap ray ban sunglasses


adidas yeezy boost


longchamp uk


oakley sunglasses


coach factory outlet


louis vuitton outlet store


longchamp handbags


coach factory outlet


canada goose outlet


fitflops


beats by dr dre


moncler outlet


pandora uk


cheap ugg boots


ray ban sunglasses


coach outlet store


nike air max


adidas yeezy boost


gucci outlet


michael kors outlet


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren sale clearance


pandora outlet


michael kors handbags


harden vol 1


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


ugg boots


rayban


yeezy boost


yeezy boost 350


ralph lauren uk


coach factory outlet


moncler outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


canada goose jackets


ugg boots canada


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store


cheap jerseys from china


kate spade outlet


cheap ray bans


burberry sale


michael kors handbags


ray ban sunglasses


hermes outlet


ugg shoes


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet store online


air max 2018


louis vuitton outlet store


nike air max


michael kors uk


kate spade


ugg outlet online


mulberry uk


michael kors outlet


fitflops sale


ugg boots


polo ralph lauren


canada goose uk


cheap jordans


canada goose


canada goose


tory burch outlet


ugg slippers


nike outlet


michael kors outlet clearance


air jordans


coach outlet


canada goose outlet


moncler outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


coach outlet


yeezy boost


adidas shoes


nike outlet


uggs


ugg shoes


christian louboutin


ugg boots


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry handbags


louis vuitton outlet


kate spade handbags


polo ralph lauren outlet


kate spade bags


cheap jordans


pandora charms


kate spade


red bottoms


coach outlet


louis vuitton factory outlet


fred perry polo


oakley sunglasses


cheap jordans


coach outlet store


birkenstocks


ugg outlet


coach factory outlet


canada goose coats


jordans


moncler jackets outlet


canada goose coats


christian louboutin


ugg australia


coach outlet


pandora charms


ugg ustralia


uggs on sale


pandora jewelry


coach outlet


ugg slippers


coach outlet


moncler outlet


michael kors outlet


burberry sale


michael kors handbags


nike store


adidas superstar


yeezy boost


ugg boots


moncler coats


pandora jewelry


kate spade handbag


cat boots


ugg outlet


louboutin shoes


ralph lauren outlet online


adidas nmd


adidas shoes


ugg outlet


ugg outlet store


fred perry


coach factory outlet


salvatore ferragamo


ugg outlet


pandora


coach factory outlet


longchamp bags


uggs canada


ugg outlet


cheap jordans free shipping


coach outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


air jordans


adidas nmd


ugg boots


red bottoms shoes


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


kate spade outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


jordan shoes


ugg sandals


nike shoes


hermes bags


cheap jordans


ugg outlet store


cheap mlb jerseys


supreme uk


pandora outlet


michael kors outlet


ugg boots


michael kors outlet online


ralph lauren sale clearance


coach factory outlet


pandora charms


hermes birkin


uggs clearance


hermes handbags


longchamp uk


pandora charms sale


jordan retro 11


nike shoes


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


hermes handbags


pandora outlet


ralph lauren outlet online


canada goose clothing


cheap mlb jerseys


canada goose jackets


north face outlet online


coach outlet


canada goose sale


uggs on sale


cheap nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren outlet online


pandora jewelry


coach outlet


pandora charms


longchamp outlet


ray ban sunglasses discount


ugg outlet


air jordan shoes


coach canada


adidas outlet


coach outlet store online clearances


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


ugg outlet store


coach outlet online


coach handbags


tory burch outlet


coach factory outlet


ugg boots


michael kors outlet


ralph lauren uk


canada goose jackets


michael kors outlet store


nmd shoes


birkenstock shoes


mlb jerseys wholesale


superdry


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


pandora uk


mulberry handbags


cheap ugg boots


coach factory outlet


mulberry bags


pandora jewelry


canada goose


timberland boots


red bottom shoes


moncler jackets


oakley sunglasses


coach outlet


polo ralph lauren outlet online


yeezy 350 boost


louis vuitton outlet online


birkenstocks


supreme


ugg boots on sale


ralph lauren outlet


coach factorty outlet


coach bags


coach factory outlet


polo outlet


pandora jewelry


nike shoes


cheap nfl jerseys


toms shoes outlet


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap jordans


coach outlet


adidas yeezy


mlb jerseys cheap


ugg outlet


ralph lauren uk


valentino shoes


adidas shoes


michael kors canada


beats by dre


superdry uk


discount ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


ugg boots


canada goose jackets


cheap uggs


ralph lauren uk


michael kors handbags


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet online


polo ralph lauren


coach outlet store


hermens bags


canada goose sale


ugg boots on sale


nike shoes for men


pandora jewelry


coach outlet


jordan retro


michael kors outlet


michael kors outlet


louboutin shoes


adidas outlet


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


pandora charms sale clearance


pandora charms sale


ray ban sunglasses discount


moncler outlet


cheap uggs


moncler jackets


canada goose sale


2017.9.15yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 15 กันยายน 2560 08:55 น.
IP : 27.153.202.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
chenlina20171219

supreme uk


coach factory outlet online


polo ralph


coach


cheap jordans


ugg boots


ugg outlet store


michael kors outlet


coach factory outlet


flip flops


air jordan


ugg outlet


canada goose jackets


moncler


michaelkors outlet


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


kate spade


mont blanc pens


ray ban


polo ralph


michael kors


north face uk


michael kors handbags


louboutin


north face


air max


ray ban


tory burch outlet


ugg boots


ugg boots


jordan shoes


flip flops


nike air force


cheap nhl jerseys


nike tn


prada


canada goose


moncler


nike outlet


coach outlet


canada goose jackets


jordan retro


nike air max


kate spade outlet


nike free run


canada goose jackets


moncler uk


giuseppe zanotti shoes


ugg australia


ugg boots


rayban


polo ralph lauren


oakley sunglasses


nike huarache


pandora rings


ugg outlet


nike air max


moncler


ugg boots


north face jackets


coach


michael kors outlet online


uggs outlet store


timberland boots


coach factory outlet


canada goose


burberry scarves


ugg boots


basketball shoes


ray ban


ugg boots


soccer jerseys


uggs outlet


michael kors handbags


coach outlet


coach handbags


kate spade


ugg outlet


ugg boots


hollister co


coach factory outlet


hermes birkin


canada goose outlet


polo shirts


the north face


nfl jerseys wholesale


birkenstock sandals


air max


mulberry uk


hermes uk


moncler outlet


longchamp outlet


nike outlet


louboutin


ugg outlet


kate spade outlet


north face outlet


ugg outlet


ugg


ralph lauren


longchamp


ugg slippers


ray ban sunglasses


burberry outlet canada


cheap snapbacks


north face outlet


ugg boots outlet


ferragamo


michael kors taschen


coach outlet online


uggs outlet


coach outlet online


mlb jerseys


polo ralph lauren


salvatore ferragamo


christian louboutin outlet


ray ban outlet


hermes outlet


michael kors outlet


canada goose jackets


doudoune canada goose


true religion jeans


north face outlet


true religion


ugg boots


ugg boots


oakleys


kate spade outlet


michael kors handbags


michael kors outlet


under armour outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


uggs outlet


ugg pas cher


ugg boots


pandora jewelry


ralph lauren outlet


uggs outlet


cheap uggs


north face


north face uk


moncler jackets


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


nike football boots


burberry outlet


jordans


flip flops


jordan shoes


ugg canada


nike store


coach outlet


ugg boots


north face


christian louboutin


uggs outlet


cheap ray bans


the north face


canada goose sale


jordans


cheap nfl jerseys


calvin klein


tory burch outlet online


fitflops


birkenstock shoes


uggs


true religion jeans


oakley sunglasses wholesale


louboutin


cheap nfl jerseys


doudoune canada goose


oakley sunglasses


prada handbags


ralph lauren uk


polo ralph lauren outlet


adidas jeremy scott


ugg australia


ugg outlet


mont blanc


canada goose jackets


michael kors outlet


ugg boots sale


jordan shoes


uggs outlet


baseball jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


louboutin shoes


burberry outlet


ralph lauren


coach outlet online


canada goose outlet


beats by dre headphones


air max


christian louboutin


supra shoes


moncler jacken


manolo blahnik


air max


north face


ugg boots


burberry outlet online


prada


adidas shoes


mulberry


ugg uk


nike trainers


longchamp


pandora charms


ugg boots


ugg


north face jackets clearance


canada goose outlet online


canada goose sale


pandora jewelry


tommy hilfiger


polo ralph lauren


michael kors outlet clearance


coach outlet online


coach outlet online


ugg boots


michael kors outlet


jordan


nba jerseys


kate spade


true religion jeans


michael kors outlet


longchamp outlet


ray ban sunglasses sale


true religion jeans


juicy couture


oakley sunglasses


coach factory outlet


scarpe hogan


timberland boots


ugg boots


coach outlet


oakley sunglasses


uggs


coach outlet


canada goose outlet


nike outlet


christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


ugg uk


ugg boots


rolex replica watches


michael kors outlet


adidas uk


uggs outlet


jordan pas cher


ugg


ugg sale


north face jackets


ugg boots clearance


adidas shoes


canada goose jackets


moncler uk


north face


ugg boots


pandora charms


air jordan


burberry scarf


oakley sunglasses cheap


moncler


coach outlet


canada goose jackets


ferragamo shoes


oakley sunglasses


supreme outlet


pandora charms


canada goose jackets


ugg outlet


michael kors outlet online


michael kors


hermes


ugg canada


adidas outlet


north face outlet


ralph lauren outlet online


moncler pas cher


prada bags


polo ralph lauren


michael kors outlet online


louboutin


oakley vault


canada goose


ray bans


jordan shoes


ralph lauren outlet online


nfl jerseys


coach outlet


hollister clothing


tory burch uk


mbt shoes


ugg clearance


ugg boots


michael kors outlet


pandora jewelry


louboutin


pandora jewelry


adidas football boots


nhl jerseys


moncler


oakley sunglasses cheap


nike factory outlet


flops


louboutin


coach outlet online


ugg outlet


coach factory outlet


coach outlet online


coach factory


birkenstock outlet


air max


cheap mlb jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


moncler outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet


ugg boots


ugg outlet


rayban


burberry outlet


stan smith shoes


moncler outlet


canada goose canada


nike jordans


the north face


jordans


ugg boots cheap


polo ralph


moncler


true religion jeans


supreme


mont blanc


balance shoes


scarpe mbt


nike outlet


jordan shoes


ray ban


the north face


supreme


michael kors handbags


ugg outlet


christian louboutin


canada goose outlet


longchamp handbags


flops


ugg outlet store


north face


vibram fivefingers


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


nike huarache


michael kors uk


air jordans


adidas yeezy boost


cheap nfl jerseys


coach outlet online


pandora jewelry


cheap rolex watches


adidas stan smith


ray ban sunglasses


pandora jewelry


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


nike factory outlet


canada goose outlet


swarovski


air jordan


ugg outlet store


canada goose outlet


ray ban wayfarer


jordans


louboutin


converse shoes


moncler outlet


ralph lauren outlet


nike blazer shoes


moncler jackets


longchamp


north face


blackhawks jersey


ralph lauren outlet


adidas outlet


tory burch outlet


nike air


nike air max


adidas wings


chenlina20171219
ชื่อ : chenlina   E-mail : chenlina1231@outlook.com    วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 14:06 น.
IP : 209.160.120.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
clb20180929

pandora jewelry


columbia shoes


nike cortez classic


ugg outlet online


gucci outlet store


rolex replica watches for sale


ugg boots


supreme shirts


pandora charms sale


athletics jerseys


dr martens boots


adidas sneakers


pandora jewelry store


fitflops sale


cheap ray ban sunglasses


nike tessen


nike outlet online


louboutin outlet


ralph lauren


dr martens boots


canada goose outlet online


coach factory outlet online


tiffany outlet


indians jerseys


cheap oakley sunglasses


nike free 5.0


nike outlet store


coach factory outlet online


canada goose outlet


nike shoes


ugg boots outlet


ugg outlet online


michael kors handbags


louboutin shoes


louis vuitton handbags


canada goose


cheap air jordans


adidas stan smith


dr martens


polo ralph lauren outlet


ugg boots


ugg outlet store


ugg outlet online


coach bags


longchamp outlet


gucci outlet online


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


ysl handbags


ugg boots


converse outlet


dodgers jerseys


nike air presto


kate spade bags


supreme clothing


canada goose outlet store


adidas outlet store


kate spade outlet


devil rays jerseys


birkenstock outlet store


red bottom heels


michael kors bags


cheap jordan shoes


ecco shoes


burberry outlet


christian louboutin shoes


yeezy boost 350


michael kors outlet


ugg boots outlet


jordans


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


air jordan retro


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


diamondbacks jerseys


kate spade purses


jordan shoes


canada goose coats


coach outlet store online


adidas outlet


kate spade outlet online


birkenstock uk


city royals jerseys


canada goose


michael kors canada


canada goose parka


yeezy shoes


polo outlet online


cheap jordans


coach factory outlet online


ronaldo jerseys


toms outlet store


air max shoes


christian louboutin shoes


brewers jerseys


nike cortez classic


coach factory outlet


pandora jewelry outlet


birkin handbags


coach outlet store online


ugg outlet store


discount oakley sunglasses


canada goose outlet


yeezy boost 350


nike shox shoes


nike zoom shoes


coach outlet online


coach factory outlet


coach outlet online


moncler coats


air max 95


coach outlet online


ugg outlet store


nike sneakers


ralph lauren uk


louboutin outlet


pandora charms sale clearance


pandora outlet


kate spade handbags


birkenstock outlet store


hermes outlet


michael kors outlet online


adidas campus shoes


kate spade bags


moncler outlet store


nike air max 97


canada goose


cheap jordans


christian louboutin sale


adidas nmd r1


louis vuitton outlet


coach outlet


uggs outlet


cheap jordan shoes


yeezy boost 350


cheap oakley sunglasses


jimmy choo shoes


pandora charms


ralph lauren


air max


nike shoes


fitflops uk


supra for sale


ugg outlet store


ecco shoes for women


longchamp outlet online


coach outlet store online


louis vuitton outlet online


moncler outlet online


prada outlet online


polo ralph lauren outlet online


uggs outlet


pandora outlet


nike air max 97


coach outlet online


tory burch outlet online


ralph lauren sale


ugg shoes


ugg outlet


nike outlet online


discount oakley sunglasses


coach factory outlet online


salvatore ferragamo shoes


air more money


christian louboutin shoes


toms outlet online


ecco outlet


asics outlet


coach outlet online


uggs outlet store


dansko shoes


hermes bag


michael kors handbags


new balance outlet store


coach outlet online


durant shoes


fitflop uk


ugg boots


supra for sale


kate spade handbags


pandora charms outlet


coach outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


polo ralph lauren outlet online


adidas shoes


kate spade outlet online


moncler outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap jordan shoes


coach factorty outlet online


coach factorty outlet online


moncler coats


canada goose coats


marlins jerseys


adidas ultra boost


moncler jackets


air max 90


kobe shoes


coach outlet canada


supreme uk


salvatore ferragamo


coach factory outlet


discount oakley sunglasses


canada goose outlet


louis vuitton outlet online


kate spade outlet online


jordan shoes for sale


birkenstock sale


ralph lauren uk


louboutin shoes


coach factorty outlet store


columbia outlet


ralph lauren sale clearance uk


mets jerseys


moncler outlet online


cheap ray ban sunglasses


moncler outlet


kobe shoes


reebok outlet


michael kors outlet clearance


pandora charms sale


supreme shirts


tory burch outlet online


philipp plein outlet


tory burch handbags


coach outlet canada


coach factory outlet


nike air max 2018


ralph lauren outlet online


adidas yeezy


moncler outlet online


canada goose jackets


moncler outlet store


twins jerseys


polo ralph lauren


adidas outlet store


coach outlet online


fred perry polo shirts


coach factory outlet online


air max shoes


michael kors outlet clearance


cheap nike shoes


astros jerseys


ugg boots


canada goose jacket


swarovski crystal


fitflops sale clearance


adidas outlet store


air max 87


pandora rings


coach canada


pandora charms outlet


uggs outlet


jimmy choo


cheap jordan shoes


lebron james shoes


coach factory outlet


adidas superstar shoes


pandora jewelry outlet


michael kors canada


timberland outlet


air more uptempo


timberland boots outlet


kate spade outlet online


ralph lauren outlet online


ugg boots


canada goose outlet store


ecco outlet


timberland shoes


kate spade outlet online


kate spade handbags


ugg canada


basketball shoes


mulberry


uggs outlet online


cartier watches


adidas nmd r1


nike free 3.0


underarmour outlet


michael kors outlet online


angels jerseys


burberry outlet store


coach factory outlet online


cheap jordan shoes


longchamp outlet


air jordan shoes


canada goose outlet store


air max outlet


coach factory outlet


jordan shoes


michael kors outlet online


coach factory outlet online


louis vuitton factory outlet


yeezy shoes


vans outlet


nike outlet


cheap nfl jerseys wholesale


ugg outlet


nike shoes outlet


canada goose outlet


kate spade outlet online


prada shoes


pandora jewelry


coach outlet online


kate spade outlet store


michael kors outlet online


birkenstock outlet


pandora jewelry


cheap jordans


tiffany and co jewelry


uggs on sale


kate spade purses


ugg outlet


asics outlet store


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


adidas yeezy shoes


timberland shoes


nike outlet store


coach canada outlet


timberland shoes


mulberry outlet uk


ralph lauren uk


cheap air max


michael kors outlet store


air jordans


michael kors outlet store


nike outlet store online


pandora charms outlet


nike running shoes


michael kors outlet clearance


canada goose jackets


pandora charms outlet


ugg outlet online


mariners jerseys


pandora charms sale


retro 11


coach factory outlet online


pandora charms


fendi handbags


fake rolex


adidas yeezy boost 350


birkenstock sandals


pandora jewelry


nmd adidas


tory burch outlet store


michael kors outlet clearance


adidas outlet online


ysl outlet


nike sneakers


louis vuitton outlet


rangers jersey


pandora jewelry


christian louboutin sale


pandora canada


skechers outlet


canada goose coats


adidas nmd r1


moncler outlet


cheap jordan shoes


pandora sale clearance


pandora charms sale clearance


ugg boots


swarovski outlet


birkenstock shoes outlet


kate spade outlet


coach outlet online


cheap jordans free shipping


canada goose outlet store


coach outlet


nike outlet


cheap air jordans


kate spade outlet


ecco outlet


red bottoms


coach outlet canada


nike react shoes


nfl jerseys


uggs outlet


ray ban glasses


ugg outlet


yeezy boost


oakley sunglasses outlet


ugg canada


nike outlet store


adidas outlet online


hermes bags


nike air max zero


ray bans


nike air max 2018


coach outlet canada


timberland outlet


air max


adidas outlet online


red bottom


canada goose


braves jerseys


coach outlet online


fitflop sandals


fitflop sandals


birkenstock outlet online


kate spade handbags


canada goose sale


new balance outlet


padres jerseys


north face outlet store


pandora charms sale clearance


lacoste polo shirts


mlb jerseys cheap


michael kors outlet store


fitflops sale


timberland outlet


coach outlet store online


pandora outlet store


coach outlet online


polo ralph lauren outlet online


ralph lauren sale


moncler outlet


north face jackets


vans outlet store


white sox jerseys


kate spade handbags


oakley sunglasses outlet


mulberry uk


ralph lauren sale clearance uk


pandora charms


rolex replica watches


salomon outlet


ralph lauren outlet online


hermes bags


birkenstock outlet


uggs outlet


michael kors outlet clearance


ugg outlet


mont blanc pen


philipp plein


coach outlet store online clearance


coach factory outlet online


adidas yeezy boost


pg 2 shoes


pandora charms


michael kors outlet store


uggs outlet


nike air max 90


michael kors


michael kors outlet


coach outlet store online


nike huarache shoes


canada goose jackets


mulberry handbags


coach outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


air max 1


polo ralph lauren outlet


ugg outlet store


coach factory outlet online


canada goose outlet store


michael kors


moncler outlet store


coach factory outlet online


birkenstock shoes


tiffany and co outlet


adidas nmd runner


kate spade outlet online


pandora jewelry


michael kors outlet online


ralph lauren uk


adidas superstars


mont blanc pens


cheap ray ban sunglasses


pandora jewelry outlet


cheap jordans for sale


nike zoom


nike air max 2019


kate spade outlet online


salvatore ferragamo outlet


coach outlet store


canadian goose jacket


kate spade handbags


coach outlet store


longchamp


orioles jerseys


christian louboutin shoes


toms shoes


oakley sunglasses wholesale


nike huarache shoes


converse all star


canadian goose


christian louboutin shoes


converse shoes


rolex replica watches


ugg outlet


canada goose


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet store


nike dunks


blue jays jerseys


reds jerseys


canada goose


nfl jerseys


fitflops sale


fred perry outlet


canada goose outlet


pandora charms outlet


uggs outlet store


fitflop shoes


moncler coats


cheap air jordans


pandora charms outlet


coach factorty outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


kate spade handbag


adidas originals


adidas shoes


moncler


timberland boots


adidas store


michael kors outlet store


rockies jerseys


coach outlet store online


coach factory outlet online


yeezy shoes


jimmy choo outlet


ugg outlet online


cheap oakley sunglasses


valentino outlet


uggs outlet


fitflop sandals


kate spade outlet online


kyrie 4


coach factory outlet


pirates jerseys


coach outlet online


ugg boots outlet


uggs outlet


clb20180929

ชื่อ : clibin009   E-mail : clibin009@gmail.com    วันที่ : 29 กันยายน 2561 09:49 น.
IP : XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY